Čo je obchodný register ORSR

Obchodný register ORSR je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov podľa stanoveného zákona. ORSR – Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohoto krajského súdu. Pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania. Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu, sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Ak podnikateľ, ktorý je fyzická osoba, nemá miesto podnikania, je vedený obchodným registrom príslušného súdu podľa jeho miesta bydliska. Zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. Súd, ktorý vedie obchodný register sa označuje ako „registrový súd“.

ORSR na internete

Hlavný význam stránok Obchodného registra na Internete je poskytovanie výpisov jednotlivých spoločností zapísaných v obchodnom registri. Forma a obsah výpisu nie je úplne identická s úradne platným výpisom z obchodného registra vydávaným na registrových súdoch a tento výpis nie je právne použiteľný ! Najdôležitejší rozdiel je v tom, že výpisy Obchodného registra na Internete neuvádzajú rodné čísla osôb. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný registrový súd.


Výpisy pre jednotlivé druhy spoločností sa líšia v type zobrazovaných údajov. Pokiaľ spoločnosť nemá niektorý údaj v databáze registra uvedený, tak sa vo výpise neobjaví ani jeho hlavička. Existujú dva spôsoby zobrazenia výpisu:

Aktuálny výpis obsahuje len údaje, ktoré sú platné dňom vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Pri každom zázname je uvedená doba začiatku jeho platnosti.

Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločnosti nachádzajúce sa v databáze obchodného registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Pri každom zázname je vyznačená jeho doba platnosti.